Všeobecné obchodné podmienky 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup na webovej stránke www.martincupka.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je Nutrisport s.r.o, so sídlom Nábrežie 4. apríla 1868/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 77712/L, IČO: 53 937 490

zodpovedná osoba: Mgr. Martin Čupka, PhD.

telefonický kontakt: +421 944 947385

e-mail: martin@martincupka.sk

 

2. Definície pojmov

Objednávateľom (kupujúcim) sa rozumie každý spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti), alebo podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

Poskytovateľom (predávajúcim) sa rozumie Nutrisport s.r.o, so sídlom Nábrežie 4. apríla 1868/14, 031 01 Liptovský Mikuláš zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 77712/L, ktorý prevádzkuje internetový portál www.martincupka.sk. Poskytovateľ je právnickou osobou zaoberajúcou sa poradenstvom v oblasti výživy a životosprávy, ktorý v rámci tejto činnosti predáva tovary a služby Objednávateľovi dodávané v elektronickej forme, inak ako na hmotnom nosiči.

Zmluvnými stranami resp. Stranami Dohody sú Objednávateľ a Poskytovateľ.

Službou (tovarom) sa rozumeú internetové vzdelávacie infoprodukty (online programy, e-booky, videokurzy, infografiky) a s nimi spojené poradenstvo, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom webovej stránky www.martincupka.sk

Odplatou sa na účely týchto VOP rozumie finančná čiastka, ktorú Poskytovateľov zaplatí Objednávateľ za prístup k Službe, a to podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa.

Zariadením sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek technický prostriedok umožňujúci pripojenie k sieti internet.

Okamih úhrady je pripísanie Odplaty na účet Poskytovateľa.

3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené týmito podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (č. 102/2014) v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené týmito podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Kupujúci objednáva vybraný tovar vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť.

2. Odoslaná objednávka je záväzná, kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru.

3. V prípade, že tovar je ponúkaný v predpredaji za zvýhodnenú cenu, predávajúci doručí kupujúcemu zakúpený tovar až po uplynutí ním stanoveného termínu, ale maximálne do 30 dní od odoslania objednávky.

4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.martincupka.sk  a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

III. Dodacie podmienky

1. DOPRAVA PRODUKTOV

Elektronické produkty (MP3, PDF, e-Book, audio, video, iné) vám doručíme na emailovú adresu, ktorú ste zadávali do objednávky a následne si záväzne objednali. Elektronické doručenie je bezplatné. Produkt Vám sprístupníme hneď potom, ako ste sme prijali Vašu platbu na náš účet v Raifeisen Banke.

Fyzické produkty (knihy, iné) vám doručíme na poštovú adresu, ktorú ste zadávali do objednávky a následne si záväzne objednali. Cena za poslanie produktu poštou sa líši podľa hmotnosti balíka (viď nákupný proces suma) a tiež krajiny, ktorú zadávate. Produkt Vám pošleme poštou v nasledovný pracovný deň hneď potom, ako ste sme prijali Vašu platbu na náš účet v Raifeisen Banke.

IV. Kúpna cena, faktúry

1. V zhrnutí objednávky a na stránke www.martincupka.sk nájdete konečnú cenu poskytovaných tovarov. Predávajúci nie je platca DPH, cena je preto konečná.

2. Ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

V. Spôsob a forma platby

1. Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti COMGATE s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímaním platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti COMGATE s.r.o.

2. Možnosti platieb:
a) Bankovým prevodom na účet predávajúceho (v EUR alebo v CZK)
b) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3. Forma platby: Platba je možná len jednorázovo, platba na splátky nie je možná.

4. Bonusy: Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok, budú sprístupnené spolu s tovarom v členskej sekcii po odoslaní objednávky.

VI. Zabezpečenie

Prístupy k užívateľským účtom a do členských sekcií sú zabezpečené užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a/alebo členskej sekcie a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

VII. Záruka vrátenia peňazí a reklamačný poriadok

1. Predávajúcu ručí kupujúcemu zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí po dobu 14 dní od doručenia tovaru. Tovar má vzdelávací charakter v podobe e-kníh. Pokiaľ by ste do štrnástich dní od doručenia tovaru neboli s týmito e-knihami spokojný, vrátime vám peniaze späť a to bez akýchkoľvek otázok a podmienok. Do emailovej komunikácie nám napíšte číslo objednávky a číslo účtu na ktorý máme poslať späť peniaze. Podmienkou vrátenia peňazí je však uvedenie dôvodu, prečo ste s produktom nespokojný. Keďže produkty tvoríme preto, aby sme zlepšovali kvalitu života druhých ľudí, poskytnutá spätná väzba je pre nás nesmierne cenná.

2. Ak kupujúcemu nebude doručený zakúpený tovar (napr. z dôvodu nefunkčného odkazu na stiahnutie tovaru, alebo nefunkčných zaslaných prihlasovacích údajov do členskej sekcie) na jeho emailovú adresu do 3 dní od odoslania objednávky, môže požiadať o reklamáciu tovaru.

3. Podmienkou reklamácie je požiadanie predávajúceho emailovou formou o nápravu problému, a to aspoň 24 hodín pred podaním reklamácie. Ak predávajúci v priebehu tejto doby napraví vzniknutý problém, reklamáciu si kupujúci nemôžeme uplatniť. Avšak môže požiadať o vrátenie peňazí v stanovenej lehote, uvedenej v bode VII.1.

4. Reklamačná doba 3 dni sa nevzťahuje na tovar v predpredaji, pri ktorom predávajúci presne a viditeľne stanoví pri objednávke dátum spustenia predaja. Od tohto dátumu začína plynúť reklamačná doba 3 dni.

5. O reklamáciu môže kupujúci požiadať emailovou formou na adresu martin@martincupka.sk s prehlásením, že tovar reklamuje. Ďalej priloží kópiu faktúry / daňového dokladu a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu bude emailom zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zároveň ho mailom predávajúci informuje o prijatí reklamácie.

6. Ak kupujúci už zaplatil za tovar, platba bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s požiadaním o reklamáciu. Platba bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

7. Po reklamácii tovaru bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s tovarom.

8. Reklamáciu nie je možné uplatniť, ak predávajúci správne doručil prihlasovacie údaje do členskej sekcie (kde si kupujúci môže stiahnuť tovar) a/alebo objednaný tovar na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, a kupujúci si svojou nedbanlivosťou znemožnil prístup k tovaru (napr. stratou prístupových údajov do jeho emailovej schránky).

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy za kúpu tovaru bez udania dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota pre odstúpenie začína bežať nasledujúci deň po doručení tovaru.

2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy elektronickou formou na email: martin@martincupka.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje. Ďalej priloží kópiu faktúry / daňového dokladu a uvedie dátum nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

3. Platba bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Platba bude vrátená bankovým prevodom na účet kupujúceho. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

4. Po odstúpení od zmluvy bude znemožnený prístup do členskej sekcie súvisiacej s tovarom.

IX. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a tovary a služby môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 

UPOZORNENIA O POSKYTOVANÝCH INFORMÁCIÁCH

Všetky poskytované informácie slúžia výlučne na vzdelávacie účely. Autori neručia za žiadne škody vzniknuté nedbalým a povrchným interpretovaním poskytovaných informácií. Za svoje zdravie i chorobu si je každý zodpovedný sám na 100% a to dokonca aj v prípade, že si u nás objednávate služby ako konzultácia, poradenstvo či dlhodobý coaching. Ako návštevník webu preto akceptujete, že za používanie týchto informácií preberáte plnú osobnú zodpovednosť a činíte tak na vlastné riziko.

X. Ochrana osobných údajov

1. Prehlásenie predávajúceho: Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávkovom formulári pre zakúpenie tovaru sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Tieto údaje používame k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

2. Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

3. Na požiadanie Vám Nutrisport, s.r.o podľa možnosti obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Všetky otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete adresovať na martin@martincupka.sk, kde sme Vám k dispozícií aj v prípade podnetov a sťažností.

4. Súhlas kupujúceho: Vyplnením objednávkového formuláru súhlasí kupujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Nutrisport s.r.o, so sídlom Nábrežie 4. apríla 1868/14, 031 01 Liptovský Mikuláš zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 77712/L, ako správcom a s ich následným spracovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov spracovateľa, a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň kupujúci udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o svojich novinkách, pripravovaných akciách alebo ponuke jeho obchodných partnerov.

6. Cookies: Nutrisport s.r.o používa cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, čo ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na Vašom počítači.
Na stránkach www.martincupka.sk môžu súbory cookie, webové objekty beacon a podobné technológie používať tretie strany (napr. Facebook) na zhromažďovanie a prijímanie informácií z vášho webu a iných miest na internete a používať také informácie na poskytovanie meracích služieb a cielenie reklám.
Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií na sledovanie vašich preferencií a/alebo cielenie reklám od akejkoľvek strany, môžete používanie cookies deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači v časti Nastavenia/Súkromie a zabezpečenie.

XI. Možnosť odhlásenia

Vaše údaje chceme použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našom tovare, prípadne zistiť váš názor na ne. Účasť na týchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2022. Informácie sú poskytované prostredníctvom webových stránok www.martincupka.sk, prípadne ďalšími informačnými kanálmi, spravidla emailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.